ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم،رنج دوران برده ایم

ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم،رنج دوران برده ایم