همزمان با ایام ولادت با سعادت امیر مومنان مولا علی(ع) وروز مرد از مسئول خادمیاران و مسئول اجرایی خواهران خادمیار گلستان شهدا اصفهان تقدیر شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، خادمیاران گلستان شهدا اصفهان جهت تقدیر از زحمات مسئول خادمیاران و مدیر اجرایی خواهران خادمیار گلستان شهدا اصفهان از رجبی مدیر اجرایی خواهران […]

همزمان با ایام ولادت با سعادت امیر مومنان مولا علی(ع) وروز مرد از مسئول خادمیاران و مسئول اجرایی خواهران خادمیار گلستان شهدا اصفهان تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، خادمیاران گلستان شهدا اصفهان جهت تقدیر از زحمات مسئول خادمیاران و مدیر اجرایی خواهران خادمیار گلستان شهدا اصفهان از رجبی مدیر اجرایی خواهران خادمیار و ماندگاری مسئول خادمیاران گلستان شهدا اصفهان با اهدا هدیه و دسته گل از زحمات آن ها دراین مدت تجلیل و قدردانی کردند.
خبرنگار: الهام خانی