تشییع شهدای گمنام ازمسجدجامع شهرستان مبارکه به سمت میدان انقلاب  باحضور مردم حزب الله وشهید پرور این شهرستان برگزارگردید .درادامه پیکر های پاک ومطهر دوشهید گمنام به شهرکرکوند منتقل  ودرگلزار شهدا درجوار امامزاده حلیمه خاتون به خاک سپرده شد.

تشییع شهدای گمنام ازمسجدجامع شهرستان مبارکه به سمت میدان انقلاب  باحضور مردم حزب الله وشهید پرور این شهرستان برگزارگردید .
درادامه پیکر های پاک ومطهر دوشهید گمنام به شهرکرکوند منتقل  ودرگلزار شهدا درجوار امامزاده حلیمه خاتون به خاک سپرده شد.