نشست صمیمی دکتر آقا محمدی مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از منتخبین و نخبگان شاهد و ایثارگر استان اصفهان

نشست صمیمی دکتر آقا محمدی مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از منتخبین و نخبگان شاهد و ایثارگر استان اصفهان