اعلام برنامه های پیاده روی خود جوش مردمی به سمت گلستان شهدای اصفهان

به گزارش مجمع فعالان فرهنگی گلستان شهدای اصفهان،مدیراجرایی کمیته مردمی خادمیاران گلستان شهدای اصفهان گفت:امسال درگلستان شهدا در روز اربعین، پذیرای جاماندگان اربعین خواهیم بود.
ماندگاری افزود بامحوریت بنیادشهیدوامورایثارگران استان،خادمیاران گلستان شهدا باهمکاری همه دستگاه های مختلف از جمله بسیج دانش آموزی وخانه ایثارگران کل کشور از صبح تاغروب اربعین با برپایی موکب های متعدد و برگزاری برنامه های متنوع بارعایت پروتکل های بهداشتی پذیرای عموم زائران گلستان شهدا خواهندبود