‏امام خمینی ره:‏بکُشید ما را؛ ملت مابیدارتر میشود. مااز‌‌‌مرگ نمی ترسیم؛ وشماهم ازمرگ ماصرفه ندارید.‏دلیل عجز شماست که درسیاهی‌ ‌شب، متفکران مارا می کشید.

‏امام خمینی ره:
‏بکُشید ما را؛ ملت مابیدارتر میشود. مااز‌‌‌مرگ نمی ترسیم؛ وشماهم ازمرگ ماصرفه ندارید.
‏دلیل عجز شماست که درسیاهی‌ ‌شب، متفکران مارا می کشید.