رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری شنبه (۴ دیماه ۱۴۰۰) : 🔹 در این دوره موضوع مسکن و اشتغال ایثارگران را که از برنامه های جدی دولت است پیگیری می کنیم تا براساس نیاز هر استان بین ۵ تا ۱۰ درصد مسکن تولید ناشی از طرح مسکن ملی به ایثارگران تعلق بگیرد. […]

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری شنبه (۴ دیماه ۱۴۰۰) :

🔹 در این دوره موضوع مسکن و اشتغال ایثارگران را که از برنامه های جدی دولت است پیگیری می کنیم تا براساس نیاز هر استان بین ۵ تا ۱۰ درصد مسکن تولید ناشی از طرح مسکن ملی به ایثارگران تعلق بگیرد.

🔹در سفرهای رئیس جمهور ۱۰ درصد از منابع اشتغال برای ایثارگران پیش بینی شده است.